THT-025


วันแรก                  กรุงเทพ – เลย

05.30 น.               คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องสัมภาระ       

06.00 น.               นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.เลย ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถตลอดการเดินทาง

11.00 น.               รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) ณ จ.เพชรบรูณ์ หลังอาหารนำท่านมุ่งสู่ วัดเนรมิตวิปัสสนา เพื่อชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี โดยชาวอำเภอด่านซ้ายเป็นผู้วาด จากนั้นเดินทางสู่วัดโพนชัย เพื่อแวะชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน จากนั้นนำท่านสู่ พระธาตุศรีสองรัก ที่อำเภอด่านซ้าย ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2103 เสร็จในปีพ.ศ.2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกัน และกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา (สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จากนั้นชมสวนพืชพันธุ์ไม้ ทีเอสเอ คือ สวนไม้ดอก ที่มีการเพาะพันธุ์ไม้ดอก และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ และพืชผักแปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ ลูกฟักทองยักษ์ น้ำหนักกว่า 10 - 50 กิโลกรัม อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพกับสวนดอกไม้เป็นที่ระลึก ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่ สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด

17.00 น.               เช็คอินเข้าที่พักที่ ชัชฎาแกรนด์ หรือเทียบเท่า

18.00 น.               รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 2) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง               น้ำตกปลาบ่า –  เชียงคาน – แก่งคุ้ดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน

05.00 น.               อรุณสวัสดิ์ยามเช้า หลังทำธุระส่วนตัวเรียบร้อย นำทุกท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวง และทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึง ยอดภูเรือ ที่ยอดภูเรือสามารถมองเห็นแม่น้ำเหือง และแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต

08.00 น.               บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกปลาบ่า เป็นน้ำตกที่ตกมาจากแผ่นหินซึ่งมีการทรุดตัวเป็นเหวลึกขนาดใหญ่ บริเวณด้านบนน้ำตกเป็นลานหินกว้าง ซึ่งจุดนี้เองเมื่อหมดหน้าน้ำหลากเราก็จะเห็นสามพันโบกเมืองเลย ในบริเวณลานหินมีหลุมมีบ่อเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ซึ่งมองเข้าไปแล้วทำให้นึกถึงสามพันโบกที่แม่น้ำโขง เป็นสิ่งสวยงามที่สร้างสรรค์ขึ้นเองโดยธรรมชาติ

12.00 น.               นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมโขง (มื้อที่ 4) หลังทานอาหาร ให้อิสระท่านเดินเล่น และช้อปปิ้งของฝาก ณ แก่งคุดคู้ สินค้าขึ้นชื่อ คือ มะพร้าวแก้ว กุ้งเต้นทอด จากนั้นนำท่านกลับไปยังตัวเมืองเชียงคาน

15.00 น.               นำท่าน Check In เข้าที่พัก แบบเกสต์เฮ้าส์ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์น่าหลงใหลของเชียงคาน เมืองที่ใครหลายคนอยากมาสัมผัส หากท่านชอบในความสงบเงียบเรียบง่าย ที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสำหรับท่าน เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.               อิสระอาหารเย็น บริเวณถนนคนเดินมีร้านค้า และร้านอาหารมากมายให้ท่านเลือกรับประทาน เชิญทุกท่านเดินท่องราตรีเมืองเชียงคานอย่างเต็มอิ่ม ก่อนกลับที่พัก คืนนี้หลับฝันดี ณ ริมโขง

 

วันที่สาม               เชียงคาน  – วัดศรีคุณเมือง – สวนหินผางาม

06.00 น.               อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระให้ทุกท่านทำบุญใส่บาตรกันหน้าที่พัก (ชุดละ 50 บาท) จากนั้นนำท่านไปลิ้มลอง ต้มเลือดหมูหรือข้าวเปียกเส้นร้านอร่อย (มื้อที่ 5) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศยามเช้าของเชียงคานกันอีกหนึ่งรอบ และแวะไหว้พระที่ วัดศรีคุณเมือง หรือท่านจะปั่นจักรยานก็ได้ แวะถ่ายรูปตามร้านต่างๆ ที่ตกแต่งแบบวิถีของชาวเชียงคานเรียบๆ แต่มีเสน่ห์ เชิญท่านเลือกหาเลือกซื้อของฝากเป็นที่ระลึกของเมืองเชียงคานให้คนทางบ้านกันอย่างเต็มที่ เช่น โปสการ์ด เสื้อยืด ผ้าขาวม้า

09.00 น.               อำลา อ.เชียงคาน และออกเดินทางสู่ กุ้ยหลินเมืองเลย หรือ สวนหินผางาม กลุ่มภูเขาหินปูนมาก มาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน เป็นต้น สมควรแก่เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น ที่ จ.ชัยภูมิ

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)

13.00 น.               หลังรับประทานอาหาร และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามรายทาง (อิสระอาหารเย็น)

22.00 น.               เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

**********************************************************

อัตราค่าบริการนี้รวม

  1. ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศ
  2. ค่าที่พัก 2 คืน ที่ภูเรือ 1 คืน ที่เชียงคาน 1 คืน
  3. ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
  4. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
  5. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ (เฉพาะคนไทย)
  6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท


ราคาและรายการโปรแกรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานการณ์ ณ วันเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก


TOP